Transformace péče o ohrožené děti a rodiny v našem kraji již nabývá konkrétních praktických rozměrů. Jádrem a smyslem transformace je dosáhnout lepšího a efektivnějšího naplňování potřeb ohrožených dětí a rodin. Tohoto cíle lze postupně dosáhnout pouze za předpokladu propojení všech aktérů, kteří vstupují do procesu péče o děti.

V dubnu proběhlo jednání Komise Rady Královéhradeckého kraje pro transformaci péče o ohrožené děti. Náměstkyně hejtmana a také předsedkyně komise, paní magistra Martina Berdychová vyslechla, jaké je aktuální dění v procesu transformace, vyjádřila svoji podporu a vzala za své některé důležité úkoly, nezbytné pro efektivní plnění cílů Strategie. Komise řešila mimo jiné  možnosti získávání bytů vhodných pro dětské skupiny z dětských domovů, plány na financování deinstitucionalizace a v neposlední řadě také transformaci Dětského centra ve Dvoře Králové.

Podařilo se nám získat dva externí odborníky pro poradenství transformačním týmům jednotlivých dětských domovů. Budou k dispozici k řešení konkrétních otázek v procesu deinstitucionalizace. Pět ze sedmi dětských domovů v našem kraji již má svoji první, počáteční verzi transformačního plánu, která definuje transformační cíle. Některá zařízení dokážou část cílů plnit již za stávajících podmínek a deinstitucionalizaci jsou velmi nakloněna. Rozumí smyslu a důležitosti individualizace péče o děti.

Připravili jsme další schůzku koordinátorů transformace a zaměstnanců věnujících se transformaci v ostatních krajích. Napříč Českou republikou se objevují snahy o deinstitucionalizaci dětských domovů. Většina krajů je však teprve ve fázi úvah, nebo v raných začátcích.

Proběhly další dvě schůzky krajské pracovní skupiny pro transformaci, kde se schází zástupci odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví. Společně pracují na úkolech „Strategie transformace péče o ohrožené děti a rodiny na území Královéhradeckého kraje“. Tento dokument je veřejně dostupný na webu krajského úřadu. První vytyčené cíle mají termín svého naplnění již na konci června 2023.

Během června také bylo aktuální dění v transformaci představeno na poradě zástupců orgánů sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPODů) a sociálně aktivizačním službám pro rodiny s dětmi, které jsou také velmi důležitou součástí transformace.

Zároveň probíhají další jednání pro nové nastavení systému se zástupci ZDVOP, Diagnostického ústavu, dětských domovů a dalšími. Aktuálně krajský úřad navazuje novou spolupráci s oslovenými terapeuty, psychology a supervizory, kteří budou podporou dětem a zaměstnancům v dětských domovech během transformace.

Jako koordinátorka bych zde ráda touto cestou poděkovala všem, kteří se do náročného procesu transformace aktivně a ochotně zapojují a předkládají mi spoustu inspirativních nápadů pro praxi. Napříč institucemi se potkávám s mnoha odborníky, kterým skutečně záleží na kvalitním naplňování potřeb dětí, a to je pro úspěšnou transformaci systému naprosto nezbytné.

Mgr. Tereza Čejková, DiS.

koordinátorka transformace péče o ohrožené děti

Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji

Reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_006/0000330