Potřeby příbuzenských pěstounů jsou často popisovány z pohledu doprovázejících organizací a třetích osob, ale chybí ucelený pohled na potřeby z pohledu samotných příbuzenských pěstounů. Předkládaný výzkum se tedy zaměřil právě na opomíjenou perspektivu pěstounů.

Cílem výzkumu bylo identifikovat potřeby pěstounů, kteří májí svěřené děti do příbuzenské pěstounské péče, a odpovídá na hlavní výzkumnou otázku: Jaké jsou potřeby příbuzenských pěstounů? Výzkum byl realizován v rámci projektu Pěstounská péče příbuzných, jehož cílem je na základě výstupů z tohoto výzkumu upravit práci s příbuzenskými pěstouny a zlepšit jejich životní situaci. Projekt, který podpořila Nadace Sirius, spadá pod Centrum psychologické pomoci, p. o. a výzkum proběhl mezi příbuzenskými pěstouny a poručníky, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče v této organizaci.

Odborná veřejnost stále otevřeněji hovoří o tom, že příbuzenská a zprostředkovaná pěstounská péče jsou dva rozdílné instituty péče, které by měly mít oddělenou právní úpravu. Proto se společný výzkum Centra psychologické pomoci v Ostravě a výzkumné organizace SocioFactor zaměřil na specifika příbuzenské pěstounské péče a potřeby těchto pěstounů. Cílem výzkumu bylo také připravit odborné východisko pro definici institutu příbuzenské péče jako samostatného právního institutu péče. Výsledky výzkumu plně potvrdily odborné hypotézy o rozdílných charakteristikách a rozdílných potřebách zmíněných dvou skupin pěstounů.

Hlavní závěry: jde o jiný typ péče, který má svá specifika a potřebuje zvláštní podporu státu Výzkum ukázal, že se příbuzní pěstouni v mnoha ohledech odlišují od zprostředkovaných pěstounů, a stejně tak vznik a průběh samotné péče probíhá v obou případech podle zcela odlišných scénářů. Náhlé a neočekávané svěření dítěte do péče, nutnost radikálních změn v životě pěstounů, velké mezigenerační rozdíly mezi dětmi a pěstouny, konflikty rolí u pěstounů (jsem matka, nebo babička?) a komplikované vztahy s vlastními rodiči dítěte jsou jen některé odlišnosti, které výzkum prokázal. Závěry upozorňují na to, že je zapotřebí legislativně tyto dva typy péče oddělit a podporu příbuzných pěstounů více přizpůsobit jejich reálným potřebám. Odborníci ve svých závěrech například poukazují i na to, že příbuzní nejsou připravováni na výkon své nové role. Příbuzenští pěstouni proto potřebují specializovanou psychologickou, sociálně-právní a často i finanční podporu ještě před začátkem pěstounské péče, čímž se zásadně odlišují od ostatních pěstounů.

zdroj/odkaz: Nadace Sirius – Pěstounská péče příbuzných – analýza potřeb