V souvislosti s narušením vývoje dítěte a jeho vazby k pečovateli se často mluví o „poruchách attachmentu“. Kromě tohoto pojmu se můžeme často setkat také s pojmem „komplexní vývojové trauma“. Co tento pojem znamená? Dítě i v dobře fungující rodině může být vystaveno jednorázově traumatu (= silnému, nebezpečného  a děsivému zážitku ohrožujícímu život jedince nebo jeho blízkého), např. při nehodě, úmrtí v rodině apod. Pokud je ovšem v období dětství jedinec traumatizován opakovaně a dlouhodobě, dochází ke vzniku komplexního vývojového traumatu. Následky zanedbávání, týrání či zneužívání dítěte v rodině bývají nesrovnatelně závažnější než při traumatu jednorázovém. V jakých oblastech se komplexní vývojové trauma projevuje a co způsobuje?

Komplexní vývojové trauma narušuje vytváření zdravého citového pouta k jedné blízké a bezpečné osobě, jeho vlivem dochází k poruchám attachmentu. Vlivem tohoto traumatu mohou u dítěte nastat i somatické či psychosomatické obtíže. Dítě také trpí emočními problémy. Má problém se v emocích svých či druhých lidí vyznat, zvládat je, mluvit o nich. Vlivem komplexního vývojového traumatu může dojít k disociaci, tedy „odpojení těla od mysli“, které se může projevovat změněnými stavy vědomí či poruchami paměti. Pozorovatelnými projevy komplexního vývojového traumatu jsou poruchy chování. Dítě může být následkem traumatu impulzivní, agresivní, chovat se opozičně, nerespektovat autority a hranice. Může u něj také dojít k poruchám příjmu potravy, poruchám spánku, může být náchylné ke zneužívání návykových látek. Další oblastí jsou poruchy učení. Dítě vlivem traumatu může mít obtíže soustředit se na úkol a dokončit jej, mít poruchu pozornosti, špatně rozumět řeči, mít slabou slovní zásobu. Zkušenost komplexního vývojového traumatu dále ovlivňuje sebehodnocení dítěte, které má jeho působením pocit hanby, nízké sebevědomí, domnívá se, že je špatné.

Zdroj: http://www.attachment.cz/komplexni-vyvojove-trauma/

Pro dítě s komplexním vývojovým traumatem je vhodnou „léčbou“ výchovný přístup zvaný „terapeutické rodičovství“, který vychází ze znalosti tohoto traumatu a poruch attachmentu. Více informací o tomto přístupu můžete získat např. v knize Budování citového pouta od Daniela Hughese.

.