Děti z dětských domovů se v 18 letech stávají zletilými a jejich pobyt v ústavní péči je ukončen (může být prodloužen, pokud studují). Na svoji situaci, ale i minulost v biologické rodině, zůstávají po zletilosti samy. Na počátku jsou tito mladí lidé zajištěni s pomocí sociálních pracovníků (bydlení, práce, kontakt na sociálního kurátora). Život sám ale má mnoho úskalí a toto zajištění se ukazuje jako krátkodobé a nedostačující na to, aby neupadli do dluhových pastí, měli kde a z čeho žít, dělali práci, jaká je těší, založili úspěšně rodinu…

Projekt Královéhradeckého kraje Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji na tyto děti myslel a přišel s aktivitou Přípravy mladých dospívajících na odchod z dětských domovů. Zahrnuje pro 10 až 15 dětí ve věku od 14 do 18 let přímou práci s nimi, svolávání případových konferencí a zážitkové vzdělávací výjezdy. Tato aktivita dává možnost ověřit metodiku Královéhradeckého kraje („Metodika pro přípravu dětí na odchod z dětského domova“) v praxi a lépe nasměrovat pomoc těmto dětem.

Setkávání s dětmi

Na počátku aktivity byly osloveny všechny Orgány sociálně právní ochrany dětí a ve spolupráci s odborem školství i dětské domovy v Královéhradeckém kraji s výzvou o vytipování dětí vhodných pro zapojení se do projektu. Byla vybrána skupinka dětí, které jsou každý měsíc navštěvovány. Témata návštěv jsou vybírána s ohledem na přípravu dítěte na jeho budoucí život – volba povolání, vzdělání dítěte, bydlení, hospodaření s financemi, vztahy, rodičovství…  Každé dítě je ale „své“, má svůj „příběh“ a pro něj důležitý směr života. Je důležité, aby se mladí dospívající z dětských domovů nad svojí budoucností sami zamýšleli, nebyla jim budoucnost naplánována. Je důležité, aby sami usilovali o směr, kterým chtějí v životě jít, a přemýšleli, co pro to mohou sami udělat. Situace je pro ně nepřehledná, nejsou zvyklí takto přemýšlet. I s ohledem na jejich věk, kdy jsou pro ně důležité jiné cíle (např. první lásky), je těžké děti k tomuto nasměrovat s dostatečným předstihem, aby svoji situaci neřešily najednou pár měsíců před odchodem z DD.

Případové konference

Situace dětí je konzultována také s řediteli a sociálními pracovníky dětských domovů a s klíčovými sociálními pracovníky OSPOD. Na návštěvy s dětmi navazují případové konference.  Předmětem případových setkání je stanovení cílů s ohledem na přání a potřeby budoucího zletilého – vše se dále promítne do sestavení jednotlivých Individuálních plánů ochrany dítěte (IPOD OSPOD) a Plánu rozvoje osobnosti dítěte (PROD DD), případně do plánování spolupráce sociálního kurátora pro dospělé se zletilým klientem.

Případové konference se ukazují být cenným a nepostradatelným nástrojem při přípravě mladých dospívajících na jejich život. Je důležité, aby se setkávali sociální pracovníci dětských domovů a klíčoví sociální pracovníci OSPOD a byli v přípravě dítěte na život jednotní. Je zapotřebí, aby se případové konference uskutečňovaly od 14 let věku dítěte pravidelně.

Děti je zapotřebí na případovou konferenci připravit. Jsou pochopitelně nejisté, nemají odvahu a mnohdy ani neumí nahlas sdílet, co by si přály, a už vůbec ne ve skupině dospělých. Často se stává, že se jim vnitřně odvíjí jiný příběh jejich budoucnosti, než jaký je sociálními pracovníky řešen navenek. V budoucnu, kdy z dětského domova odejdou, pak směřují ke svým přáním, která byla doposud skrytá (např. vrátit se do rodiny), což bohužel mnohdy dopadá špatně.

Vzdělávací výjezdové akce

V rámci realizace projektu jsou zajištěny vzdělávací víkendové zážitkové akce na chalupě v Orlických horách. Dodavatelem – realizátorem těchto akcí je Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco, za což a za jeho profesionalitu a laskavost k dětem z dětských domovů mu patří velký dík. Těchto akcí – víkendů bude počas projektu osm. První výjezd se uskutečnil v listopadu, s dobrou zpětnou vazbou od dětí, které počítají i s dalšími výjezdy.

Smyslem těchto akcí je neformální předání informací a dovedností v oblastech praktických pro samostatný život (hospodaření, zaměstnání, bydlení, jednání na úřadech apod.), navázání na kontaktní osoby a potřebné služby, možnost posunu v osobním rozvoji mladého dospívajícího (zdravé sebevědomí, samostatnost, komunikace apod.)…

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Schůzky s dětmi mapují vždy situaci jednotlivého dítěte a zaměřují se na témata, která by byla potřeba k řešení na jejich případové konferenci. Ukazuje se, že je pro tyto děti důležité nejen praktické vzdělání pro život, ale i širší síť lidí kolem nich, na které se mohou v budoucnu obrátit a na které jsou zvyklé. Dále je důležitá potřeba zaměřit se na práci s jejich biologickou rodinou, a to i přesto, že jsou nyní děti v ústavní péči (s rodinou se obvykle již nepracuje). Jako důležité téma se také ukazuje jejich vzdělání a volba povolání, aby studovaly opravdu to, co je těší, a dokázaly své touhy po tom, čím chtějí být, realizovat, něco pro to udělat. A rovněž téma vytváření posilujících nedestruktivních vztahů.

Koordinátor klíčové aktivita 4: Příprava mladých dospívajících na odchod z dětských domovů

Mia Magenheimová