Královéhradecký kraj realizuje od 1. 1. 2023 projekt s názvem Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji. Projekt by měl být ukončen 30. 6. 2025. Během tohoto období bude realizována řada různých aktivit napříč celým krajem. Jedná se zejména o pracovní skupiny, stáže, exkurze, případová setkání, konzultace, kulaté stoly, kampaně, výstavy. Projekt přináší prostor i na osobní rozvoj účastníků projektu, a to ve formě seminářů, školení, supervizí, workshopů, revizních setkání a příprav pěstounů. Součástí projektu je rovněž propagace nejen na webových a Facebook stránkách, ale také formou propagačních předmětů či účastí na různých společenských akcích. Rovněž vzniknou nové koncepty, postupy, transformační plány a ověří se pilotně v praxi již vzniklá metodika z předchozího projektu (Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII.), „Metodika pro přípravu dětí na odchod z dětského domova a Metodika doprovázení v Královéhradeckém kraji“.

Nedostatečná sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami vede k jejich sociálnímu vyloučení ze společnosti a ve svých důsledcích i z trhu práce. V systému péče o ohrožené děti a rodiny panuje značná rezortní roztříštěnost, část služeb pro ohrožené děti a rodiny je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Ústavní, pobytová zařízení spadají do oblasti školství a zdravotnictví. V systému neexistují metodiky, které by sjednocovaly pracovní postupy a garantovaly kvalitní a efektivní ochranu všech dětí. V případě, kdy se rodiny dostávají do obtížných životních situací, je velmi častým opatřením systému umístění dítěte do ústavní péče. Vedle pobytové péče o ohrožené děti a rodiny existuje v kraji také síť služeb terénních a ambulantních, která je definována prostřednictvím střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a financována je z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, grantů a evropských projektů.

Projekt tedy zahrnuje šest hlavních aktivit jako reakci na aktuální potřeby v Královéhradeckém kraji v procesu Transformace péče o ohrožené děti. Kampaň na podporu náhradní rodinné péče v KHK, Podpora profesionálního přístupu pracovníků v oblasti NRP, Nastavení jednotného metodického vedení a koordinace sociálně-právní ochrany dětí na území kraje, Příprava mladých dospívajících na odchod z dětských domovů, Zvyšování kompetencí podporující proces transformace péče o ohrožené děti a podpora pracovníků v procesu transformace a Podpora transformace systému péče o ohrožené děti a deinstitucionalizace pobytových služeb pro děti.

Plánem je zaměřit se především  na zvýšení informovanosti v oblasti náhradní rodinné péče, podporu profesionálního přístupu pracovníků v oblasti NRP (sociálních pracovníků KÚ KHK a soc. pracovníků na ORP), nastavení jednotného metodického vedení a koordinace sociálně-právní ochrany dětí na území kraje, přípravu mladých dospívajících na odchod z dětských domovů, zvyšování kompetencí podporující proces transformace péče o ohrožené děti, podporu pracovníků v procesu transformace a podporu transformace systému péče o ohrožené děti a deinstitucionalizace pobytových služeb pro děti.

Cílem je šířit myšlenky náhradního rodičovství mezi veřejnost, zvýšit prestiž pěstounů ve společnosti, poděkovat stávajícím pěstounům za jejich péči o děti, objasňovat mýty v této oblasti, zvýšit počet potenciálních pěstounů, hledat lidi, kteří jsou tolerantnější k dětem (etnicita, sourozenecké skupiny, zdravotní zatížení atd.). To by mělo vést k celkovému snížení počtu dětí, které jsou umístěné v ústavní péči. Dalším cílem je zvyšování a prohlubování odborných znalostí u sociálních pracovníků, jejich vzdělávání. Zlepšit vzájemnou spolupráci všech zainteresovaných, kteří se na řešení situace dětí podílí, a zkvalitnit výkon činnosti jednotlivých orgánů. Dalším cílem je zajistit přípravu osob u příbuzenské pěstounské péče, která vzniká v terénu a u které z praxe vyplývá, že absence příprav je nevhodná. Snahou bude vytvořit komplexní krajský nástroj pro řešení začlenění mladých dospívajících, kteří odchází z dětských domovů nebo se na takový odchod připravují. Dalším cílem je skutečná transformace zařízení pro výkon ústavní výchovy a řízení transformace na úrovni kraje.

Projekt je podpořen prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje.