Proces posuzování nových žadatelů o náhradní rodinnou péči se na Královéhradeckém kraji nezastavil a pokračuje i v současné době, v období stále měnících se omezení. Zájemci o pěstounskou péči či osvojení si mohou i nadále podávat žádosti.

Posuzování žadatelů v tomto období zahrnuje určitá specifika, která jsou odlišná od klasického posuzování. Žadatelé si i nadále podávají žádost o náhradní rodinnou péči prostřednictvím městských úřadů dle trvalého bydliště. Omezeni jsou pouze úředními hodinami, které jsou na každém úřadu jiné a jsou vyvěšeny na webových stránkách každého úřadu.

Komunikace s potencionálními zájemci o náhradní rodinnou péči může probíhat osobně, telefonicky či on-line, vždy záleží na aktuálně platných omezujících opatření. Pokud není omezen pohyb osob a pokud s tím žadatel souhlasí, jsou uskutečňovány i osobní šetření v domácnosti žadatele za dodržení hygienických opatření. V případě, že má zájemce o náhradní rodinnou péči obavy z přímé návštěvy sociálního pracovníka, je možné po domluvě vyčkat na zlepšení situace pro provedení šetření v domácnosti. V těchto případech může žadatel využít i jiné formy komunikace se sociálním pracovníkem jako je kontakt telefonický nebo online.

Příprava budoucích náhradních rodičů probíhala v Královéhradeckém kraji po celou dobu omezení bez přerušení. Organizátoři příprav Dobrá rodina, o. p. s., v průběhu podzimu kombinovali distanční bloky příprav s online formou za dodržování hygienických podmínek. Poslední listopadová příprava, která aktuálně probíhá, je realizována zatím pouze online formou.

K psychologickému posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči přistupuje Královéhradecký kraj individuálně, vždy záleží na konkrétní rodině, zdravotním stavu žadatelů, příběhu rodiny a věku dětí, kdy je možné přistoupit ke kombinaci přímého posouzení žadatelů a jejich dětí s online formou. Krajský úřad vždy posuzuje celý rodinný komplex.

Psychologické posuzování nebylo v době současného omezení úplně zastaveno, probíhá za dodržení všech povinných bezpečnostních podmínek přímou formou za souhlasu žadatelů v kombinaci s online formou. Je zřejmé, že aktuálně prováděné psychologické posuzování není vhodné pro všechny rodiny a jejich děti, proto v některých případech nebo i na přání žadatele je psychologické posouzení odloženo na nezbytně nutnou dobu. Stejně tak i některé lhůty jsou s ohledem na mnohá omezení delší. Například dříve mohla psychologické testy absolvovat celá skupina žadatelů. Nyní je nutné tuto skupinu rozdělit na jednotlivé páry, či malé skupiny dle platných nařízení, což je náročné na koordinaci a zejména čas.

Žadatelé, kteří budou zařazeni do evidence osob vhodných stát se pěstouny, přechodnými pěstouny či osvojiteli se nemusí obávat ani zastavení procesu zprostředkování dětí do náhradní rodinné péče.
I tento proces v Královéhradeckém kraji pokračuje za dodržování hygienických podmínek, či online formou a je i nadále využívána mezikrajská spolupráce. S žadateli komunikujeme telefonicky, e-mailem, online a při zprostředkování dítěte do rodiny probíhá i přímý kontakt s žadatelem.